Közösség

Közösségünk

Ti-Dent Fogorvosi rendelő

TI-DENT
Fogorvosi rendelő

Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az F1-Dental Kft. telephely: 7624, PÉCS, Klimó György utca 21. I. emelet 4. aj. által kezelt Ti-Dent Fogorvosi Rendelő Facebook oldalán elérhető “TI-DENT QUIZ!” bejegyzésben (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője (továbbiakban Szervező) az F1-Dental Kft. telephely: 7624, PÉCS, Klimó György utca 21. I. emelet 4. aj. . A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat látja el.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki már betöltötte a 16. életévét és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, Facebookon érvényes regisztrációval rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,
  • 16 éven aluli személyek.
  • Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.
2. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a Ti-Dent Fogorvosi Rendelő Facebook oldalára érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban, ha elfogadják az alkalmazás feltételeit, fantázianevük és e-mail címük megadásával beregisztráltak a játékba, elfogadták a Játék szabályzatát:

3. A Játék időtartama

2020.05.09. 9 órától – 2020.06.05. 23.59 óráig – Sorsolás: 2020.05.16. 9.00, 2020.05.23. 9.00, 2020.05.30. 9.00, 2020.06.06. 9.00. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23.59 óráig lehetséges. A játékra jelentkezés beérkezésének időpontjaként a Játék szervere által jelzett időpont a mérvadó. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező jelentkezések a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

  • a bejegyzésben szereplő feltételeket teljesíteni.
  • minden válaszadó csak egyszer vesz részt a sorsolásban
5. Nyeremény és sorsolás

A játékban hetente 1db szabadon felhasználható, 5000 Ft névértékű Ti-Dent Kedvezménykupon, 1db panoráma röntgenre felhasználható 5000 Ft névértékű Ti-Dent Kedvezménykupon, valamint szájápolási termékek és doTERRA termékek kerülnek kisorolásra az adott játékhéten résztvevő játékosok között. A játék főnyereménye 1 db fogfehérítésre felhasználható 55 000 Ft névértékű Ti-Dent Kedvezménykupon, mely a minden játékhéten résztvevő és legjobban teljesítő játékosok között kerül kisorsolásra., A sorsolás helyszíne: az F1-Dental Kft. telephelye: 7624, PÉCS, Klimó György utca 21. I. emelet 4. aj.. A sorsolás a Szervező által, sorsolási bizottság előtt zajlik. A sorsolás alkalmával a nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a vele előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

6. Nyertes értesítése

A nyertest a Játékra történő jelentkezéskor a megadott Facebook profilján a sorsolást követő 3 munkanapon belül privát üzenetben értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, telefonszám megadása. Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

7. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A kedvezménykuponokat a Ti-Dent Fogorvosi Rendelőben veheti igénybe a nyertes, legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő hatályú. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk megküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre. A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott személyes adatokat kezeli: (játékra jelentkezésnél: fantázianév, e-mail cím, nyertesek esetében: a név,e-mail címen felül lakcím és telefonszám is) A beérkezett regisztrációk alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző F1-Dental Kft. telephely: 7624, PÉCS, Klimó György utca 21. I. emelet 4. aj. dolgozza fel. A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a regisztrálással, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, 2. adataik feldolgozását az F1-Dental Kft. telephely: 7624, PÉCS, Klimó György utca 21. I. emelet 4. aj. végzi, 3. a Szervező díjmentesen felhasználja a regisztráció során megadott Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára; 4. a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatok marketing célokra felhasználásra kerülnek. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt az f1dentalkft@gmail.com e-mail címen, a Játék befejezését követően a Szervező címére küldött postai levélben (F1-Dental Kft. telephely: 7624, PÉCS, Klimó György utca 21. I. emelet 4. aj.) vagy e-mailben az f1dentalkft@gmail.com címen. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

9. Egyéb

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A játékban való részvétel érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A Játékban a Játékos által használt e-mail cím valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolítók mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárnak. Szervező kizárja a felelősségét a Játék szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét Minden, a Játék szerverét ért külső támadások esetére. Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. A Szervező és a Lebonyolítók a nyeremény minősége tekintetében felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Központielérhetőségeink

Rendelőnk nyitvatartása: 8:00-19:00 óra között

Keresés aTi-Dent Fogorvosi rendelő tartalmai között.

Amennyiben a keresésnek nincs eredménye, kérjük adjon meg újabb keresési kulcsszót.